Cuốn sách: 50 năm Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Bảo tàng Việt Bắc (nay là Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam) ra đời năm 1960, khi cả miền Nam đồng khởi đấu tranh chống lại sự xâm lược của đế quốc Mỹ.

Chung sức cùng với sự nghiệp chống Mỹ ấy, Bảo tàng Việt Bắc ra đời nhằm thực hiện chức năng nhiệm vụ lưu giữ, bảo tồn, phát huy truyền thống cách mạng của quân và dân các dân tộc vùng Việt Bắc trong cuộc kháng chiến chống pháp trường kỳ gian khổ, góp phần giáo dục, động viên ý chí cách mạng cho nhân dân các dân tộc xây dựng hậu phương miền Bắc, tiếp tục đóng góp sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam.

Từ năm 1976, khi cả nước thống nhất bước vào thời kỳ quá độ xây dựng chủ nghĩa xã hội, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, đón nhận nhiệm vụ mới là bảo tồn, phát huy vốn di sản văn hóa của các dân tộc Việt Nam.

Sau 50 năm, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Khu ủy Khu Tự trị Việt Bắc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên; Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, các cơ quan ban ngành Trung ương và địa phương, từ bản thiết kế của cố kiến trúc sư Hoàng Như Tiếp, các thế hệ cán bộ Bảo tàng đã tận tâm, tận lực, đem hết khả năng, trí tuệ cống hiến cho sự nghiệp phát triển của bảo tàng. Công việc thầm lặng ấy đã góp phần không nhỏ vào việc bảo tồn, phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc, những giá trị văn hóa mà các dân tộc Việt Nam gây dựng từ ngàn đời, góp phần thực hiện thắng lợi chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước.

Năm 2010, trong không khí cả nước đón chào đại lễ 1000 năm Thăng long – Hà Nội, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc cuốn kỷ yếu 50 NĂM BẢO TÀNG VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM. Chúng tôi hi vọng các bạn độc giả sẽ cùng chia sẻ, đồng hành và chung sức bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam cho hôm nay và cho mai sau.