Dịch vụ văn hoá

Trung tâm dịch vụ Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam
Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Căn cứ Quyết định số 486/QĐ-BVHTTDL ngày 03/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam; Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính.

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Vị trí và chức năng:

Trung tâm dịch vụ bảo tàng là đơn vị trực thuộc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, thực hiện nhiệm vụ sự nghiệp có thu trong các hoạt động thu sự nghiệp, kinh doanh dịch vụ văn hóa. Trung tâm dịch vụ bảo tàng là đơn vị dịch vụ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng nhà nước. Trụ sở làm việc tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Xây dựng kế hoạch hoạt động dài hạn, hàng năm của Trung tâm trình Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tư vấn dịch vụ khoa học và công nghệ, dịch vụ thông tin, bồi dưỡng, phổ biến và ứng dụng khoa học, công nghệ, kinh nghiệm thực tiến theo quy định của pháp luật nhằm tạo nguồn thu cho đơn vị.

3. Tổ chức các hoạt động có thu sự nghiệp, kinh doanh dịch vụ văn hóa phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan, du lịch, giải trí, vui chơi tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và các địa điểm khác trên toàn quốc theo từng loại hình và hợp đồng kinh tế, liên doanh, liên kết các đối tác thực hiện kinh doanh tạo nguồn thu cho đơn vị.

4. Ký kết các hợp đồng dịch vụ, các hợp đồng tư vấn, nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, xây dựng nội dung, thiết kế, thi công mỹ thuật, trưng bày bảo tàng, trưng bày nhà truyền thống, triển lãm .. theo yêu cầu của các địa phương, đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật.

5. Quản lý nhân sự, thực hiện chính sách, chế độ đối với công chức, viên chức và người lao động của trung tâm theo quy định của nhà nước và phân cấp quản lý của Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

6. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và các nguồn thu khác theo quy định hiện hành của nhà nước.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm dịch vụ bảo tàng có:
Giám đốc và Phó Giám đốc
2. Các tổ chuyên môn, nghiệp vụ
a) Tổ hành chính;
b) Tổ Nghiệp vụ kinh doanh.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này thay thế Quyết định số 163/QĐ-BTVHDT ngày 25/6/2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giám đốc Trung tâm dịch vụ bảo tàng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Trưởng phòng Kế toán – Tài vụ, Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.