Chức năng nhiệm vụ

Bảo tàng được xây dựng từ năm 1960. Thời kỳ đầu mang tên Bảo tàng Việt Bắc, thực hiện chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và giáo dục truyền thống văn hoá, lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân các dân tộc Việt Bắc.
Chức năng:
Quyết định số 2492/QĐ-BVHTTDL ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Văn hoá các chiefessays.net http://essaywriterusa.com/ dân tộc Việt Nam cụ thể như sau: Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam là đơn vị sự nghiệp văn hoá có thu, trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập, hiện vật có giá trị tiêu biểu về di sản văn hoá các dân tộc Việt Nam. Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam là Bảo tàng Quốc gia,chiefessays.net http://essaywriterusa.com/ có con dấu riêng, được mở tài khoản kho bạc nhà nước.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1.  Trình Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao Và Du lịch quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn và hành năm của Bảo tàng; tổ chức thực hiện sau khi Bộ phê duyệt.

2.  Sưu tầm, kiểm kê, bảo quản và trưng bày các sưu tập, hiện vật về văn hoá các dân tộc Việt Nam.

3.  Nghiên cứu khoa học về bảo vệ và phát huy giá  trị các sưu tập di sản văn hoá các dân tộc Việt Nam phục vụ việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; tư vấn dịch vụ khoa học và công nghệ, dịch vụ về thông tin, bồi dưỡng phổ biến và ứng dụng khoa học, công nghệ, kinh nghiệm thực tiến theo quy định của pháp luật.

4.  Thực hiện các biện pháp bảo vệ và tổ chức phát huy giá trị các sưu tập, hiện vật thuộc quyền quản lý theo quy định; tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá dân tộc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo đề nghị của tổ chức, có nhân có liên quan.

5.  Tổ chức các hoạt động văn hoá có tính hướng dẫn nhu cầu hưởng thụ văn hoá nghệ thuật của cống chúng; tổ chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá phục vụ yêu cầu nghiên cứu, giáo dục, thăm quan, giải trí, vui chơi.

6.  Phục chế và cung cấp bản sao di vật, cổ vật, bảo vật theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật.

7.  Tiếp nhận, bảo quản sưu tập di sản gửi, giữ theo quy định của pháp luật; hướng dẫn nghiệp vụ và hỗ trợ việc lưu giữ, bảo quản di sản văn hoá theo đề nghị của chủ sở hữu di sản; trao đổi thông tin và kinh nghiệm trong việc bảo vệ và phát huy di sản văn hoá.

8.  Hỗ trợ các hoạt động phổ biến, truyền dậy những kỹ thuật, kỹ năng nghề nghiệp các nghề thủ công truyền thống có giá trị tiêu biểu; hỗ trợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm của nghệ nhân, nghệ sĩ nhằm

9.  Thực hiện các hoạt động hợp tác Quốc tế theo kế hoạch của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và phân cấp của Bộ.

10. Thu phí, lệ phí, quản lý sử dụng theo quy định của pháp luật.

11. Đảm bảo an toàn, an ninh trong khu vực do Bảo tàng quản lý.

12. Quản lý nhân sự, thực hiện các chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Bảo tàng theo quy định của nhà nước và phân cấp của Bộ.

13. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao và ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao.