Kế toán, tài vụ

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Kế toán, tài vụ

1. Giúp Giám đốc xây dựng kế hoạch công tác ngắn, dài hạn của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam; lập dự toán ngân sách các hoạt động khoa học, chuyên môn nghiệp vụ; theo dõi đôn đốc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, báo cáo định kỳ và đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ của Bảo tàng; đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt kế hoạch.

2. Giúp Giám đốc quản lý sử dụng ngân sách, cơ sở vật chất kỹ thuật tài sản và các nguồn thu khác của cơ quan theo quy định của pháp luật; định kỳ kiểm kê tài sản và báo cáo quyết toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Quản lý kinh phí hoạt động sự nghiệp và đầu tư xây dựng cơ bản của đơn vị theo pháp luật hiện hành của Nhà nước. Thực hiện các thủ tục hợp đồng kinh tế theo quy định hiện hành.

4. Tổng hợp báo cáo tài chính và hoạt động sự nghiệp của đơn vị hàng tháng, quý, 6 tháng, năm.

5. Quản lý quỹ tiền mặt của đơn vị theo pháp luật hiện hành của Nhà nước.

6. Quản lý hồ sơ, chứng từ thanh quyết toán theo pháp luật hiện hành của Nhà nước.

7. Quản lý viên chức và tài sản được giao.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc giao.