Cơ cấu tổ chức

– Căn cứ nghị định số 185/ 2007/ NĐ – CP ngày 25/12/2007 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Đối với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam đã được bổ sung đầy đủ và hoàn thiện bộ máy tổ chức.

– Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vẫn được giữ nguyên các điều khoản tại quyết định số 25/2004/QQĐ-BVHTT ngày 15/6/2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin nay ban hành lại quyết định số: 2492/ QĐ-BVHTTDL ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
– Về tổ chức bộ máy đã được phát triển các phòng chuyên môn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay:

  Ban Lãnh đạo Bảo tàng gồm có:

Giám đốc:

  Nguyễn Thị Ngân
CQ: +842803.852.182
DĐ: +84912.739.425
Email:nganbtvhdt@gmail.com
          Phó giám đốc:
  Nguyễn Thị Mỳ Nga
CQ:+842803.852.176
DĐ: +84915.397.063
Email: ngahanhchinh@gmail.com

Phó giám đốc:

 
Ma Ngọc Dung
CQ: +842803.858.221
DĐ: +84912.910869
Email: mangocdung@yahoo.com
          Phó giám đốc:
Tô Thị Thu Trang
CQ: +842803.752.330
DĐ: +84912.324.034
Email: trang488@gmail.com

Các phòng truyên môn, nghiệp vụ: có 7 phòng:

1. Phòng Tổ chức – Hàng chính
2. Phòng Kế toán – Tài vụ
3. Phòng Nghiên cứu – Sưu tầm
4. Phòng Kiểm kê – Bảo quản
5. Phòng Trưng bày – Tuyên truyên
6. Phòng Bảo tàng ngoài trời
7. Phòng Bảo vệ

Tổ chức trực thuộc Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam. Có trung tâm dịch vụ Bảo tàng. Là đơn vị có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước. Sau 55 năm xây dựng và phát triển bộ máy Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam là một chặng đường gian nan, vất vả trong hoạt động sự nghiệp Bảo tàng. Từ một loại hình Bảo tàng tổng hợp – khảo cứu địa phương chuyển hướng sang loại hình Bảo tàng chuyên ngành lịch sử văn hoá các dân tộc Việt Nam. Về tổ chức nhân sự từ chỗ đội ngũ các bộ chỉ có hơn 20 người đến nay đã hơn 90 người. Đây là sự nghi nhận công lao đóng góp và phát triển. Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam của các các bộ thế hệ công chức, viên chức, người lao động trong 55 năm qua của Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam.