Cơ cấu tổ chức

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam được quy định tại Quyết định số 3401/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Tổ chức bộ máy đã được tinh gọn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay:

  Ban Lãnh đạo Bảo tàng gồm có:

Giám đốc:

  Nguyễn Thị Ngân
CQ: +842803.852.182
DĐ: +84912.739.425
+84968886666
Email:nganbtvhdt@gmail.com

Phó giám đốc:

  Nguyễn Cảnh Phương
CQ: +842803.858.221
DĐ: +84912.328.468
Email:phuongnguyencanh@gmail.com
          Phó giám đốc:
  Tô Thị Thu Trang
CQ: +842803.752.330
DĐ: +84912.324.034
+84968268888
Email: trang488@gmail.com

Các phòng truyên môn, nghiệp vụ: có 6 phòng:
1. Phòng Hàng chính, Tổng hợp
2. Phòng Nghiên cứu, Sưu tầm
3. Phòng Kiểm kê, Bảo quản
4. Phòng Trưng bày, Tuyên truyên
5. Phòng Bảo tàng ngoài trời
6. Phòng Bảo vệ
Sau 60 năm xây dựng và phát triển bộ máy Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam là một chặng đường gian nan, vất vả trong hoạt động sự nghiệp Bảo tàng. Từ một loại hình Bảo tàng tổng hợp – khảo cứu địa phương chuyển hướng sang loại hình Bảo tàng chuyên ngành lịch sử văn hoá các dân tộc Việt Nam. Về tổ chức nhân sự từ chỗ đội ngũ các bộ chỉ có hơn 20 người đến nay đã gần 90 người. Đây là sự nghi nhận công lao đóng góp và phát triển. Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam của các các bộ thế hệ công chức, viên chức, người lao động trong 60 năm qua của Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam.