Hành chính

Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Tổ chức hành chính

1. Giúp Giám đốc thực hiện công tác quản lý cán bộ, viên chức, người lao động, công tác quy hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ; bổ nhiệm; miễn nhiệm; công tác thi tuyển viên chức; công tác tổng hợp, thi đua, khen thưởng, kỷ luật; chính sách lao động tiền lương và những chính sách khác theo quy định của pháp luật.

2. Thực hiện các thủ tục hợp đồng lao động, và thực hiện trách nhiệm của cơ quan với các loại hợp đồng đã được phê duyệt theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức, người lao động và hồ sơ nội vụ, quản lý công tác văn thư, lưu trữ và con dấu, thực hiện quy trình văn bản đi và đến theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Quản lý đất, hồ sơ quyền sử dụng đất của đơn vị; quản lý hồ sơ thiết kế kỹ thuật và theo dõi các công trình kiến trúc, công trình phục vụ công cộng của đơn vị, đề xuất sửa chữa bảo dưỡng công trình khi bị xuống cấp, bị hư hỏng.

5. Xây dựng các kế hoạch mua sắm tài sản, sửa chữa thiết bị, cơ sở hạ tầng và quản lý trang thiết bị máy móc thuộc lĩnh vực văn phòng phục vụ hoạt động sự nghiệp của đơn vị.

6. Quản lý kho hành chính của đơn vị. Nhập, xuất vật tư, văn phòng phẩm theo quy định hiện hành của Nhà nước.

7. Quản lý và điều hành phương tiện ô tô cơ quan phục vụ công tác.

8. Tổ chức các cuộc họp, các hội nghị; phối hợp tổ chức hội thảo khoa học trong và ngoài bảo tàng.

9. Thực hiện các công việc quản trị, môi trường, chăm sóc sức khỏe cho viên chức, người lao động trong đơn vị và khách đến tham quan bảo tàng.

10. Quản lý viên chức và tài sản được giao.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc giao.