Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ năm 2021 – 2022 của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 23 tháng 03 năm 2023, tại trụ sở Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ do Tiến sỹ Nguyễn Thế Hùng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (thừa ủy quyền của TS. Hoàng Đạo Cương – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) làm Chủ tịch Hội đồng cùng các thành viên, đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc Lự trong hoạt động Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam” do Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam chủ trì nghiên cứu. Thạc sĩ Đỗ Minh Đức làm chủ nhiệm đề tài và nhóm thành viên tham gia nghiên cứu gồm: TS. Nguyễn Thị Ngân, ThS. Đỗ Đức Lợi, ThS. Hoàng Thiện Thực, ThS. Lý Sinh Hoàng, ThS. Vũ Ngọc Trinh, ThS. Lê Thị Thu Hà, CN. Nguyễn Thị Nội, CN. Hoàng Thị Ái, CN. Nguyễn Sinh Thiện.

Sau hai năm (2021 – 2022) thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, đề tài đã hệ thống hoá nguồn tư liệu, để khắc hoạ bức tranh toàn cảnh về di sản văn hoá dân tộc Lự tại Việt Nam. Qua nghiên cứu, nhóm tác giả đã đi sâu phân tích, lý giải, xác định các yếu tố văn hoá đặc trưng tộc người, tìm ra các giá trị văn hoá truyền thống dân tộc Lự đồng thời làm rõ sự giao thoa, tiếp biến văn hóa trong quá trình hội nhập và phát triển. Kết quả đề tài là nguồn tư liệu quý, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc Lự, thiết thực phục vụ công tác nghiên cứu, sưu tầm, xây dựng sưu tập hiện vật, chỉnh lý trưng bày, phát triển các chương trình giáo dục trải nghiệm về văn hóa dân tộc Lự tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Từ nghiên cứu, nhóm tác giả đã đề xuất các kiến nghị về chính sách, từ đó đưa ra các phương án nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc Lự trong đời sống cộng đồng tại các địa vực cư trú cũng như tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Đánh giá cao các kết quả nghiên cứu cả về mặt khoa học, cũng như tính ứng dụng trong thực tiễn hoạt động tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam của nhóm tác giả, Hội đồng nhất trí thông qua, nghiệm thu kết quả của đề tài./.

TS. Nguyễn Thế Hùng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Chủ tịch Hội đồng cùng các thành viên Hội đồng đánh giá, nghiệm thu.

ThS. Đỗ Minh Đức – Đại diện nhóm tác giả đề tài trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu trước Hội đồng và các Nhà khoa học.

PGS.TS. Võ Quang Trọng – Phản biện 1 nhận xét và phản biện đề tài trước Hội đồng và các Nhà khoa học.

Bảo tàng VHCDT Việt Nam