Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn phòng Kiểm kê, bảo quản

1. Tiếp nhận hiện vật và sưu tập hiện vật đã được Hội đồng khoa học của Bảo tàng xem xét, thẩm định trình Giám đốc Bảo tàng ra quyết định nhập kho.

2. Quản lý hiện vật và hồ sơ hiện vật theo Luật Di sản văn hóa và Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước.

3. Nghiên cứu, sưu tầm để bổ sung hoàn thiện hồ sơ pháp lý, hồ sơ khoa học cho từng hiện vật hoặc từng sưu tập hiện vật.
4. Thực hiện bảo quản các tài liệu, hiện vật và đề xuất các giải pháp bảo quản phòng ngừa.
5. Theo dõi việc xuất, nhập, trình trạng bảo quản hiện vật trong kho tàng.
6. Phục vụ công tác nghiên cứu, trưng bày và các nhiệm vụ chuyên môn khác trong và ngoài cơ quan.
7. Thực hiện công tác lưu trữ của cơ quan. Tổ chức hoạt động Thư viện theo quy định hiện hành.
8. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tác kiểm kê, bảo quản cho các bảo tàng, di tích, tổ chức và cá nhân phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.
9. Sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ hiện vật của bảo tàng trên máy tính và sử dụng các chương trình phần mềm ứng dụng vào việc chỉnh sửa ảnh tư liệu, âm thanh kỹ thuật số, dựng phim phi tuyến.
10. Quản lý mạng Lan toàn bộ hệ thống máy tính của cơ quan và xây dựng, duy trì trang Web của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.
11. Quản lý viên chức và tài sản được giao.
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc giao.