Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Nghiên cứu, sưu tầm

1. Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, đề cương sưu tầm các tài liệu, hiện vật về văn hóa dân tộc Việt Nam trên địa bàn cả nước trình Giám đốc và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Nghiên cứu, phối hợp với các cá nhân, tổ chức xã hội, cơ quan nhà nước, tổ chức các hoạt động trình diễn bảo tồn di sản văn hóa dân tộc trong và ngoài Bảo tàng theo kế hoạch được Giám đốc phê duyệt.

3. Nghiên cứu xây dựng hồ sơ khoa học cho các tài liệu, hiện vật mới sưu tầm trình duyệt nhập kho cơ sở.
4. Tổ chức phối hợp trưng bày giới thiệu các tài liệu, hiện vật mới sưu tầm.
5. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tác nghiên cứu sưu tầm cho các bảo tàng, di tích, tổ chức và cá nhân phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.
6. Quản lý viên chức và tài sản được giao.
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc giao.
hiên cứu – Sưu tầm

Nguồn tin: Nghiên cứu – Sưu tầm
Nghiên cứu – Sưu tầm

Tin liên quan