Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc tại Thái Nguyên: Hấp dẫn, đậm bản sắc