Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KHCN “Nghiên cứu bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc Chu Ru trong hoạt động của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam”

áng ngày 22 tháng 3 năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “NNghiên cứu bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc Chu Ru trong hoạt động của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam” do ThS. Nghiêm Thị Minh Hăng làm chủ nhiệm.
Hội đồng nghiệm thu, đánh giá cấp Bộ gồm: TS. Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Chủ tịch Hội đồng; TS. Nguyễn Thế Hùng, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Phó chủ tịch Hội đồng; Ủy viên phản biện: PGS.TS. Võ Quang Trọng, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; PGS.TS. Đặng Hoài Thu, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội; Các ủy viên: TS. Hoàng Thị Bình, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam; ThS. Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ Văn hóa dân tộc; TS. Nguyễn Thị Thu Trang, Cục Di sản văn hóa.

Toàn cảnh buổi họp nghiệm thu

Tại buổi họp, ThS. Nghiêm Thị Minh Hằng đã trình bày tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc Chu Ru trong hoạt động của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam” trước Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ.

Ths. Nghiêm Thị Minh Hằng, Chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu

Từng thành viên trong Hội đồng đã có những ý kiến đóng góp rất xác đáng và thẳng thắn cho đề tài. Hội đồng đánh giá như sau:

– Đề tài được triển khai nghiên cứu công phu, nghiêm túc, đạt được mục tiêu, nội dung nghiên cứu và có đầy đủ sản phẩm, đảm bảo số lượng, chất lượng theo Thuyết minh đã được phê duyệt.

– Đề tài tiến hành tốt công tác điền dã, khảo sát, thu thập tư liệu, trong đó có nhiều tư liệu mới thu thập thông qua khảo sát tại 4 xã của huyện Đơn Dương, 3 xã của huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng. Có tư liệu, số liệu sử dụng trong đề tài có tính xác thực, độ tin cậy và có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động của Bảo tàng.

– Đề tài đã trình bày, phân tích khá toàn diện và có hệ thống các thành tố văn hóa vật thể và phi vật thể của dân tộc Chu Ru. Các phân tích, đánh giá đã cung cấp nhiều tri thức quý về văn hóa truyền thống dân tộc Chu Ru.

– Kết quả nghiên cứu của đề tài cung cấp thêm cứ liệu để làm sáng tỏ các giá trị và bản sắc văn hóa tộc người, chỉ ra những yếu tố giao thoa văn hóa trong quá trình cộng cư giữa tộc người Chu Ru và các dân tộc anh em khác.

– Đề tài đã đưa ra được các giải pháp bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc Chu Ru có tính khả thi và thực tiễn trong hoạt động của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Kết quả nghiên cứu là tại liệu tham khảo có giá trị trong nghiên cứu, giảng dạy về văn hóa học, dân tộc học, bảo tàng và là cơ sở đề tổ chức trưng bày chuyên đề cũng như hoạt động trải nghiệm hoạt động giáo dục nhằm tiếp tục khám phá, tôn vinh các giá trị di sản văn hóa dân tộc Chu Ru.

Hội đồng trao đổi, nhận xét về kết quả nghiên cứu của đề tài

Đề tài nghiên cứu được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ, đánh giá đạt yêu cầu. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung cần phải bổ sung và chỉnh lý để công trình nghiên cứu khoa học này được hoàn thiện và đạt giá trị khoa học cao trong thực tiễn.

Nguồn: http://khcnmt-bvhttdl.vn/