Nghiệm thu cấp cơ sở kết quả đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc Lự trong hoạt động Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam”

Sáng ngày 9 tháng 12 năm 2022, tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã diễn ra buổi nghiệm thu cấp cơ sở các kết quả đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ “Nghiên cứu bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc Lự trong hoạt động Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam”, do Th.s Đỗ Minh Đức chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu, đánh giá cấp cơ sở do PGS.TS Phạm Thị Phương Thái – Chủ tịch hội đồng chủ trì cùng các thành viên trong và ngoài đơn vị.

Tại buổi nghiệm thu, Ths. Đỗ Minh Đức đã trình bày tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ “Nghiên cứu bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc Lự trong hoạt động Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam” trước hội đồng nghiệm thu, đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học. Đề tài là công trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc, tác giả đề tài đã dày công tiến hành công tác điền dã, khảo sát, thu thập tư liệu, thông tin thực tế tại các gia đình đồng bào dân tộc Lự tại xã Bản Hom, xã Nậm Tăm, tỉnh Lai Châu. Nhiều tư liệu mới, thông tin mới đã được bổ sung, cung cấp nhiều tri thức quý về văn hóa truyền thống dân tộc Lự, đóng góp thêm nhiều tài liệu góp phần bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc Lự tại Bảo tàng VHCDT Việt Nam.

Đề tài nghiên cứu được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt yêu cầu. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung cần phải bổ sung và chỉnh lý để công trình nghiên cứu khoa học này được hoàn thiện trong đợt nghiệm thu tại Bộ và đạt giá trị khoa học cao, cũng như ứng dụng trong thực tiễn bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc.