Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Chiều ngày 2/12/2021, tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đã tiến hành nghiệm thu 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ cho 3 đề tài nghiên cứu gồm:

1.Đề tài “Nghiên cứu bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc Chu Ru trong hoạt động của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam” do Ths. Nghiêm Thị Minh Hằng làm chủ nhiệm cùng các thành viên tham gia.

2.Đề tài “Nghiên cứu bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc La Chí trong hoạt động của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam” do Ths. Trần Văn Ái làm chủ nhiệm.

  1. Đề tài “Nghiên cứu bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc Lô Lô trong hoạt động của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam” do CN. Châm Nhật Tân làm chủ nhiệm.

Mục tiêu của các đề tài là nghiên cứu thực trạng văn hóa các dân tộc, cung cấp cơ sở khoa học, đánh giá các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của các dân tộc Chu Ru, La Chí, Lô Lô đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc theo hướng chuyên  môn sâu của Bảo tàng. Đặc biệt các công trình nghiên cứu đã tư liệu hóa các tài liệu hiện vật Bảo tàng, cung cấp khối lượng thông tin cơ bản, chi tiết theo hướng chuyên sâu phục vụ nghiên cứu sưu tầm, xây dựng sưu tập hiện vật, xây dựng các kịch bản giáo dục trải nghiệm, cùng các thước phim tư liệu thu được tại thực địa là nền tảng chắc chắn, xác thực làm sinh động, hiệu quả trong việc đổi mới hoạt động giáo dục văn hóa, lịch sử cho thế hệ trẻ.

Hội đồng đánh giá cao ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. Kết quả của đề tài góp phần làm phong phú, đa dạng thêm kiến thức về văn hóa dân tộc, là các tài liệu khoa học bổ ích, thiết thực cho việc nghiên cứu văn hóa các dân tộc đặc biệt là các dân tộc thiểu số rất ít người.

Kết quả đánh giá của hội đồng nhất trí thông qua đề tài và kiến nghị thêm việc hoàn chỉnh đề tài cũng như nội dung của một số góp ý để tiến hành đợt bảo vệ trước hội đồng cấp Bộ được tổ chức trong thời gian tới.

 
Chủ nhiệm đề tài trình báo kết quả nghiên cứu tại Hội đồng.