Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tổ chức “Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”

Ngày 05/4/2021, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tổ chức “Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Trong 02 ngày (05 và 06/4), toàn thể cán bộ, Đảng viên, viên chức và người lao động trong đơn vị đã được đồng chí Bí thư, Phó bí thư cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Chi bộ quán triệt, học tập một số nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng gồm: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025; Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030; Công tác Quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Sau 02 ngày nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến toàn thể cán bộ, Đảng viên, viên chức và người lao động trong đơn vị, Ban Chấp hành Chi bộ Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam yêu cầu các tổ Đảng và các phòng ban trong đơn vị xây dựng chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết. Ban Chấp hành Chi bộ thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện, nhằm đưa Nghị quyết cụ thể hóa trong mọi hoạt động của đơn vị. Đánh giá việc tổ chức thực hiện Nghị quyết được tiến hành vào các buổi giao ban, sơ kết, tổng kết  của Chi bộ. Kết quả nghiên cứu, học tập, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ở các Tổ đảng và các phòng chức năng là một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ và xếp loại vào cuối năm.


Toàn thể cán bộ, Đảng viên, viên chức và người lao động của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tham gia hội nghi: “Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”Đồng chí Nguyễn Thị Ngân, Bí thư Chi bộ – Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam trực tiếp phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.