Trưng bày chuyên đề “Đảng là niềm tin tất thắng”

Chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chúc mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tổ chức trưng bày triển lãm ảnh chuyên đề “Đảng là niềm tin tất thắng”.

Trưng bày ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; những bài học kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.

Những tài liệu, hình ảnh về lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam; vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc sáng lập và rèn luyện Đảng ta; đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng qua 12 kỳ Đại hội đảng; những dấu mốc quan trọng và những thành tựu vẻ vang của đất nước, trong đó đặc biệt nhấn mạnh công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

Bên cạnh, còn trưng bày kết quả thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trưng bày triển lãm ảnh nhằm giáo dục và nâng cao nhận thức, khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào, tri ân công lao đối với Đảng, Bác Hồ, các chiến sĩ trung kiên, các thế hệ cán bộ đảng viên đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Cùng với nội dung trưng bày ảnh, đội văn nghệ Bảo tàng biểu diễn các tiết mục múa rối nước dân gian.