Chương trình đặc biệt ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. Hoạt động trải nghiệm “Mùa hè kỷ niệm”