Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tổ chức “Nghiên cứu, học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành Trưng ương Đảng khóa XIII”.

Ngày 29/12/2022, Chi bộ Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tổ chức hội nghị: “Nghiên cứu, học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành Trưng ương Đảng khóa XIII”. Toàn thể Đảng viên trong Chi bộ đã được đồng chí Phó bí thư cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành quán triệt, học tập một số nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trưng ương Đảng khóa XIII gồm 04 chuyên đề: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Định hướng quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Ngoài ra, Ban Chi ủy còn triển khai sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Tổ chức sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Sau 01 ngày nghiên cứu, học tập và quán triệt các văn kiện của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trưng ương Đảng khóa XIII đến toàn thể Đảng viên, Ban Chấp hành Chi bộ Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam yêu cầu các Tổ đảng và các phòng ban trong đơn vị xây dựng chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết. Ban Chấp hành Chi bộ sẽ thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện, nhằm đưa Nghị quyết cụ thể hóa trong mọi hoạt động của đơn vị. Đánh giá việc tổ chức thực hiện Nghị quyết sẽ được tiến hành vào các buổi giao ban, sơ kết, tổng kết của Chi bộ. Kết quả nghiên cứu, học tập, tổ chức triển khai thực hiện các văn kiện của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trưng ương Đảng khóa XIII ở các Tổ đảng và các phòng chức năng là một trong những tiêu chí để đánh giá và xếp loại đảng viên vào cuối năm.

Đảng viên trong Chi bộ Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tham gia hội nghi: “Nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành Trưng ương Đảng khóa XIII” Đồng chí Tô Thị Thu Trang, Phó bí thư Chi bộ – Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam trực tiếp phổ biến, quán triệt một số nội dung trong văn kiện của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trưng ương Đảng khóa XIII.

Bảo tàng VHCDT Việt Nam