Hội nghị triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 18 tháng 8 năm 2022, Chi bộ Đảng Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến toàn thể đảng viên trong đơn vị. Tham dự hội nghị có tập thể Ban Chi ủy cùng với toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

Tại hội nghị, các đảng viên trong Chi bộ đã được nghe phổ biến, nghiên cứu, học tập Nghị quyết số 18/NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”, Nghị quyết số 19/NQ/TW về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20/NQ/TW về “tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21/NQ/TW về “tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Hội nghị cũng đã phổ biến chương trình hành động của Ban chấp hành Chi bộ về việc thực hiện Nghị quyết tại Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Sau khi nghiên cứu và học tập các Nghị quyết, các đảng viên trong Chi bộ đã thảo luận và đưa ra các ý kiến đóng góp cho chương trình của Ban chấp hành Chi bộ.

Chương trình hành động đã đưa ra nội dung và các thức tổ chức thực hiện các Nghị quyết tại Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, từ đó nâng cao nhận thức, phát  huy năng lực, tính sáng tạo xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, xác định rõ mục tiêu, giải pháp thiết thực, hiệu quả, cơ chế kiểm tra giám sát; trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong tổ chức thực hiện. Tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết, phát huy sự sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Một số hình ảnh tại Hội nghị triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.