Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài cấp Bộ

Ngày 15/12/2017, tại Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội đồng Khoa học cấp bộ do TS. Từ Mạnh Lương làm Chủ tịch Hội đồng cùng các thành viên, đã tổ chức nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu Văn hoá dân tộc Cống để bảo tồn và phát huy, phục vụ hoạt động Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam” do Thạc sĩ Nguyễn Thị Thúy làm chủ nhiệm và nhóm thành viên tham gia nghiên cứu: Cử nhân Châm nhật Tân, Thạc sĩ  Nguyễn Cảnh Phương, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Đề tài tập trung nghiên cứu, hệ thống hoá nguồn tư liệu để khắc hoạ bức tranh toàn cảnh về Di sản văn hoá dân tộc Cống tại Việt Nam, qua nghiên cứu nhóm tác giả đã đi sâu phân tích, lý giải, xác định các yếu tố văn hoá đặc trưng tộc người, tìm ra các giá trị văn hoá truyền thống của tộc người Cống đồng thời làm rõ sự giao thoa, biến đổi văn hóa trong quá trình hội nhập và phát triển tộc người. Kết quả đề tài là nguồn tư liệu quý góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc có dân số ít ở Việt Nam, thiết thực phục vụ công tác nghiên cứu, sưu tầm, xây dựng sưu tập hiện vật, chỉnh lý trưng bày, phát triển các chương trình trình diễn, giáo dục trải nghiệm về văn hóa dân tộc Cống tại Bảo tàng VHCDT Việt Nam. Từ nghiên cứu, tác giả đã đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tộc người Cống trong đời sống cộng đồng tại vùng cao biên giới tỉnh Lai Châu và tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Với sự say mê và nghiêm túc trong nghiên cứu của các tác giả, Đề tài đã được các thành viên Hội đồng, những nhà khoa học, nhà nghiên cứu đánh giá cao, không chỉ về mặt khoa học mà còn có tính ứng dụng trong thực tiễn hoạt động tại các Bảo tàng, các đơn vị đào tạo, các Viên nghiên cứu. Với những kết quả ấy, Hội đồng nhất trí thông qua, nghiệm thu đạt loại xuất sắc.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thúy, chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu trước Hội đồng và các Nhà khoa học