Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam hưởng ứng tới ngày chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023