Thông báo “Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản”

Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản