Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam hướng tới ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10/2022